2022 Matching Campaign is LIVE! Click Here To Match Your Donation
Skip to main content

Hôpital L’Eglise de Dieu Réformée bay swen ak tout moun nan kominite a nan pati sa yo: klinik medikal, klinik dantè , klinik pou je, de sal operasyon, famasi, laboratwa, fabrikasyon fo pye, etc.

SA YO SE PÈSONEL LOPITAL LA

MEN SA NOU GENYEN KÒM SÈVIS

Kounye a, lopital la bay swen medikal de baz ak tout sèvis medikal pou pasyan ekstèn ak pou pasyan entèn.

 • Dantis
 • Sèvis Ijans
 • Fanmi Planifikasyon
 • Medsin Jeneral
 • Operasyon Jeneral
 • Sèvis Laboratwa
 • Swen malnitrisyon
 • Obsetrik/Jinekoloji
 • Optometri
 • Òtopedik
 • Pedyatri
 • Sèvis famasi
 • Pwostetik
 • Sèvis radyoloji
 • Vaksinasyon